TŘEBAŘOV

STANOVY Mysliveckého spolku Třebařov

Název: Myslivecký spolek Třebařov IČ. 608 91 335 

Spisová značka: L 1199

Sídlo: Třebařov 283

Statutární orgán: výbor mysliveckého spolku


Článek 1 – Základní ustanovení
Článek 2 – Hlavní činnost
Článek 3 – Členství ve spolku
Článek 4 – Evidence členů
Článek 5 – Práva a povinnosti členů
Článek 6 – Porušení členských povinností
Článek 7 – Organizace spolku
Článek 8 – Členská schůze
Článek 9 – Výbor
Článek 10 – Kontrolní komise
Článek 11 – Zásady hospodaření
Článek 12 – Společná a závěrečná ustanovení 

 

Článek 1.

Základní ustanovení

1. Myslivecký spolek (dále jen „spolek“) je právnickou osobou se samostatnou právní osobností, která vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, který sdružuje své členy zejména ke společnému provádění myslivosti v honitbě.

2. Statutárním orgánem je výbor spolku (dále jen“výbor“).

Spolek zastupuje předseda, člen výboru spolku může spolek zastupovat jen na základě zplnomocnění členskou schůzí.

Zpět na obsah

 

Článek 2.

Hlavní činnost spolku

1. Hlavní činností spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů.

2. Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů:

a) svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),

b) propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

c) zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni,

d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic,

e) zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a loveckého střelectví,

f) využívá státních i jiných dotačních programů.

4. Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými správními orgány.

5. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

Zpět na obsah

 

Článek 3.

Členství ve spolku

1. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát osoba starší 15 let, která si podala písemnou přihlášku.

2. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku (dále jen „členská schůze“) a zaplacením vstupního příspěvku spolku, pokud byl spolkem stanoven.

3. Členství zaniká:

a) úmrtím člena,

b) vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku,

c) vyloučením člena

d) při nezaplacení členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě stanovené výborem posledním dnem marného uplynutí této lhůty.

4. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Zpět na obsah

 

Článek 4.

Evidence členů

Spolek vede evidenci členů. Zápisy v evidenci členů se provádí na základě usnesení členské schůze nebo výboru spolku. Evidence členů nebude zpřístupněna.

Zpět na obsah

 

Článek 5.

Práva a povinnosti členů

1. Člen má tato základní práva, která vykonává osobně:

a) účastnit se provádění myslivosti v celé honitbě, jejímž je spolek uživatelem,

2. účastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích,

a) volit a být volen do výboru sdružení nebo kontrolní komise,

b) účastnit se a mysliveckých akcí pořádaných spolkem,

c) podávat návrhy a stížnosti,

d) podílet se na využívání výsledků z mysliveckého hospodaření.

3. Člen má tyto základní povinnosti:

a) hradit včas stanovené členské příspěvky,

b) účastnit se jednání členských schůzí a akcí pořádaných spolkem,

c) plnit ustanovení těchto stanov a provozního řádu,

d) plnit rozhodnutí členské schůze a výboru,

e) uhradit stanovený vstupní příspěvek,

4. aktivně se podílet na plnění poslání spolku.

Zpět na obsah

 

Článek 6.

Porušení členských povinností

1. Členu, který neplní členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo z provozního řádu, může výbor uložit některé z těchto opatření:

a) výtku,

b) dočasné omezení využití výsledů mysliveckého hospodaření nebo jiných členských výhod, nejdéle na dobu jednoho roku.

2. Člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, může spolek vyloučit. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

3. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoliv člen. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu.

4. O vyloučení člena rozhoduje na návrh výboru členská schůze.

5. Členská schůze odmítne návrh na vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může odmítnout i v jiných odůvodněných případech.

6. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení, jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů., jinak jeho právo zaniká.

7. Vyloučením ze spolku není dotčeno právo spolku na uplatnění nároku na náhradu škody, kterou člen způsobil v souvislosti s porušením členské povinnosti nebo právních předpisů.

Zpět na obsah

 

Článek 7.

Organizace spolku

Orgány spolku

1. Členská schůze

2.Výbor

3.Kontrolní komise

Zpět na obsah

 

Článek 8.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná podle potřeb – zpravidla 10 ročně a svolává ji výbor (písemně, elektronickou poštou apod.) nejméně 7 dnů před datem konání.

2. V pozvánce musí být uvedeno místo, čas a program zasedání členské schůze. Na členskou schůzi se zve zpravidla zástupce držitele honitby.

3. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho zúčastnit.

4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

5. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů nebo kontrolní komise spolku. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Není-li takto svolána, může ji svolat ten, kdo podnět podal na náklady spolku sám.

6. Členské schůzi přísluší rozhodovat zejména o:

a) přijetí člena,

b) vyloučení člena ze spolku,

c) výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady,

d) přijetí stanov spolku a jejich změn,

e) přijetí provozního řádu a jeho změn,

f) smlouvě o nájmu honitby,

g) volbě a odvolání členů výboru spolku na dobu 5 let

h) volbě a odvolává členů kontrolní komise na dobu 5 let

i) návrhu na ustanovení a odvolání mysliveckého hospodáře a myslivecké stráže,

j) schválení hospodaření spolku,

k) schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

l) zrušení či fúzi a rozdělení spolku,

m) jmenování likvidátora,

n) naložení s likvidačním zůstatkem spolku,

Členská schůze si může vyhradit rozhodování i o dalších záležitostech spolku.

7. Členská schůze je usnášeníschopná, za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.

8. Hlasování je veřejné, pokud se většina přítomných členů nerozhodne o hlasování tajném.

9. Každý člen spolku je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

10. Výbor zajití vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné vyhotoví zápis ten, koho pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

11. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů zasedání.

Zpět na obsah

 

Článek 9.

Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem spolku a spravuje jeho záležitosti mezi členskými schůzemi. Tvoří jej předseda, místopředseda, myslivecký hospodář, jednatel, pokladník.

2. Výbor provádí usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny členské schůzi.

3. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru. Každého jednání výboru se může zúčastnit předseda kontrolní komise, s hlasem poradním.

4. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují předseda, popř. předsedající a další člen výboru.

5. O své činnosti předkládá výbor zprávy členské schůzi.

Zpět na obsah

 

Článek 10.

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku. Je volena členskou schůzí, které je odpovědna ze své činnosti.

2. Kontrolní komise je zpravidla tříčlenná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani myslivecká stráž a osoby jim blízké.

3. Kontrolní komise na první schůzi po svém zvolení volí svého předsedu.

4. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost spolku i jeho orgánů, hospodaření spolku a provádí revizi účetních dokladů.

5. Předseda kontrolní komise má právo účastnit se jednání schůzí výboru s hlasem poradním.

6. Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti a návrhy na odstranění zjištěných závad.

Zpět na obsah

 

Článek 11.

Zásady hospodaření

Prostředky spolku tvoří především:

a) vstupní příspěvek členů,

b) členské příspěvky,

c) výnosy z mysliveckého hospodaření,

d) dary, granty a dotace,

e) hmotný a nehmotný majetek

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Zpět na obsah

 

Článek 12.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

2. Funkce v orgánech spolku zaniká uplynutím funkčního období, smrtí, odvoláním a odstoupením z funkce. Při odstoupení z funkce, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od učinění oznámení o odstoupení na zasedání orgánu nebo od dojití oznámeni o rezignaci do sídla spolku.

3. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy výboru spolku a kontrolní komise spolku členská schůze.

4. Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu spolku, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

5. Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.

6. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat (doplnit, přizvat) náhradní členy až do doby nejbližšího zasedání orgánu k volbě.

7. Pro svolávání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku platí přiměřeně ustanovení o členské schůzi spolku.

8. Kolektivní orgán rozhoduje v záležitostech spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti většiny členů a rozhoduje většinou zúčastněných členů.

9. V případě nebezpečí z prodlení může členské schůze rozhodovat hlasováním „per rollam“ (korespondenční hlasování). Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda spolku ostatním členům. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesilateli doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Rozhodnutí přijaté “per rollam” podepisuje předseda orgánu. Na nejbližším zasedání členské schůze jsou členové informování o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání orgánu.

10. Jednání kolektivních orgánů s výjimkou členské schůze se mohou členové zúčastnit i s využitím technických prostředků, které jim umožní sledovat celý průběh jednání.

11. Je-li rozhodnutí kolektivního orgánu přijato, zaznamená se na žádost člena, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

12. Je-li návrh přijat za neúčasti některého z členů orgánu, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; toto právo je naplněno zpřístupněním zápisu z jednání orgánu.

13. Člen kolektivního orgánu vykonává svou funkci osobně. Pro případ neúčasti na jednání kolektivního orgánu může jeho člen zmocnit jiného člena tohoto orgánu, aby za něj v uvedeném jednání hlasoval na základě řádně ověřené plné moci.

14. Členové orgánů jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře.

15. Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout, aby soud rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

 

Tyto stanovy byly projednány a přijaty členskou schůzí dne 2. 4. 2015 usnesením č.4/2016 s tím, že nahrazují stanovy přijaté usnesením členské schůze dne 24. 4. 2009.

Zpět na obsah

 

Josef Švichký

předseda Mysliveckého spolku Třebařov

© 2017 – 2022 UJOSOFT -bobobubo